Syfte

Denna policy utgår från den nya dataskyddsförordningen och berättar hur vi arbetar
för att ta tillvara våra kunders och anställdas rättigheter och integritet.
Syftet med policyn är att beskriva hur vi behandlar personuppgifter, vad vi använder
dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar.

 

Bakgrund

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för
ändamålet.

Vi behöver behandla personuppgifter för att fullfölja våra avtal samt att ge våra
kunder en bra service exempelvis vad gäller support, information om
produktuppdateringar samt för marknadsföring.

Som vår kund har du rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för
direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får
du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

 

Riktlinjer

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Här följer exempel på
personuppgifterna vi behandlar:

• Namn
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Uppgifter som du registrerat självmant

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina
personuppgifter. Samtycke till behandling sker genom att acceptera våra allmänna
villkor. Vid samtycke till våra allmänna villkor ges även samtycke till att vi behandlar
dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att
behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte
behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

 

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig
om vad vi kommer att använda personuppgifterna till, vilka rättigheter du har enligt
dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli
informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan
kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som
avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

 

Säkerhet

Vi har utarbetat rutiner för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Utgångspunkten är att endast anställda på Sensavis och andra personer inom
organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter
ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra
förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna
policy.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte
har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser
enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi
sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett
betryggande sätt.

 

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen
med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter
raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan
kopplas till dig.

 

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av
dina rättigheter kan du kontakta oss på info@sensavis.com.

Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi
behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
Begära radering – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter
borttagna
Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot
behandling för direktmarknadsföring
– du har rätt att invända mot behandlingen av
dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas

 

Ansvar

Sensavis AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina
personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

Kontakta Sensavis AB

Adress till och med 30/6 2018:

Jan Stenbecks Torg 17, 3tr

164 40 Kista

Adress från och med 1/7 2018:

Isafjordsgatan 32 C

164 40 Kista

Telefonnummer: 010-207 11 00

Email: info@sensavis.com