KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 16 maj 2023

April 17, 2023

KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma tisdag den 16 maj 2023, kl. 14:00 på bolagets kontor, Rotemannavägen 10, Norsborg.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 9 maj 2023 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 9 maj 2023 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 9 maj 2023.

Anmälan om deltagande bör vara bolaget tillhanda senast 9 maj 2023 kl 12.00 per brev: Sensavis AB (publ), Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg eller via e-post info@sensavis.com. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut:

a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning

b. Om disposition beträffande bolagets förlust enligt fastställd balansräkning

c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

9. Val av styrelse och revisorer

10. Beslut om att fortsätta verksamheten eller om bolaget ska likvideras eller om det ska ansökas om konkurs

11. Stämmans avslutande

Årsredovisning och övriga fullständiga beslutsunderlag för stämman finns tillgängliga hos bolaget två veckor före bolagsstämman och kommer på begäran att skickas till aktieägare per post eller e-post.

Stockholm den 17 april 2023

Sensavis AB (publ) Styrelsen