Bolagsstämma 2022

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 31 maj 2022

april 22, 2022

KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma tisdag den 31 maj 2022, kl. 10:00 på bolagets kontor, Rotemannavägen 10, Norsborg.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 24 maj 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 24 maj 2022 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 24 maj 2022.

Anmälan om deltagande bör vara bolaget tillhanda senast tisdag 24 maj 2022 kl 12.00 per brev: Sensavis AB (publ), Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg eller via e-post info@sensavis.com. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut:

a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning

b. Om disposition beträffande bolagets förlust enligt fastställd balansräkning

c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

9. Val av styrelse och revisorer

10. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMA Bilaga 1

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode (punkt 8)

Inget arvode utgår till styrelsemedlemmar.
Arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 9)

Styrelsen har innevarande period bestått av Tommy Näslund (ordförande) samt Marvin Turkia och Jonas Malmsten.
Styrelsen föreslår att stämman inför kommande period väljer Tommy Näslund (ordförande) samt Jonas Malmsten och Marvin Turkia.
Styrelsen föreslår att stämman inför kommande period väljer nuvarande revisor Jonas Olsson, JO Revision, som revisor.

Årsredovisning och övriga fullständiga beslutsunderlag för stämman finns tillgängliga hos bolaget två veckor före bolagsstämman och kommer på begäran att skickas till aktieägare per post eller e-post.

Stockholm den 22 april 2022

Sensavis AB (publ) Styrelsen