EXTRA STÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) 2022

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 28 oktober 2022

September 16, 2022

KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma fredag den 28 oktober 2022, kl. 14:00 på bolagets kontor, Rotemannavägen 10, Norsborg.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 21 oktober 2022 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 21 oktober 2022 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 21 oktober 2022.

Anmälan om deltagande bör vara bolaget tillhanda senast fredag 21 oktober kl 12.00 per brev: Sensavis AB (publ), Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg eller via e-post info@sensavis.com. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

Förslag till dagordning:

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om ändring av bolagsordning gällande lägsta och högst värde aktiekapital
  7. Beslut om minskning av aktiekapital
  8. Beslut om bemyndigande om smärre justeringar
  9. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMA Bilaga 1

Beslut om ändring av bolagsordning med avseende på Aktiekapital (punkt 6)

Styrelsen föreslår att Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas 2 00 000,999 kronor utan indragning av aktier, för täckande av förlust. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 2 500 000,999 kronor till 500 000 kronor.

Beslut om bemyndigande om smärre justeringar (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vidta smärre ändringar av de fattade besluten i den mån det behövs för att de ska kunna registreras hos Bolagsverket.

Stockholm den 16 september 2022

Sensavis AB (publ) Styrelsen