EXTRA STÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) 20230330

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 30 mars 2023

1 mars, 2023

KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Med anledning av att styrelsen upprättat en kontrollbalansräkning som utvisar att aktiekapitalet inte är intakt kallas aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, till extra stämma, den 30 mars 2023, kl. 12:00 på bolagets kontor, Rotemannavägen 10, Norsborg.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 23 mars 2023 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 23 mars 2023 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 23 mars 2023.

Anmälan om deltagande bör vara bolaget tillhanda senast tisdag 23 mars 2023 kl. 1200 per brev: Sensavis AB (publ), Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg eller via e-post info@sensavis.com. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av kontrollbalansräkning 1

7. Framläggande av revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen

8. Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare

9. Stämmans avslutande

Stockholm den 1 mars 2023

Sensavis AB (publ) Styrelsen