Ett klassrum utan engagemang är ett klassrum utan lärande. Men hur skapar du en bra bas för lärande och engagerade elever?

21st century skills – eller Big 5

Oavsett det kallas ”21st century skills” eller ”Big 5” – att arbeta med att utveckla elevernas förmågor för att de ska lyckas i skolan, karriären och som medborgare blir allt viktigare: kreativitet, kollaboration och kommunikation, problemlösning och kritiskt tänkande. Digitala verktyg kan ge en stor fördel när du ska ta eleverna från passiva konsumenter av IT och media till att bli aktiva producenter, genom att öva ovan förmågor.

Att lära av varandra – peer learning/teaching

Det bästa sättet att lära sig nya ämnen är att undervisa. Då sätts verkligen kunskaperna på prov, du måste verkligen förstå ett koncept för att kunna förmedla det vidare. Du kan inte bara ”typ föstå” eller plugga in rabblingskunskaper. Du måste också kunna förmedla konceptet på mottagarens nivå.

Engagera och aktivera eleverna

Den konstruktivistiska teorin menar att eleverna använder sina egna erfarenheter för att konstruera kunskap. Därför är undervisningsmetoder som främjar aktivt lärande där eleverna lär sig genom att göra att föredras framför att bara lyssna på eller läsa förklaringar innan de får chansen att själva utforska och undersöka.

”Att får höra om processer och koncept innan själv få arbeta med problemlösning kan oavsiktligt undergräva inlärningen av djupa strukturer i fysiken. Om eleverna inte lär sig den underliggande strukturen hos fysiska fenomen, kommer de ha svårt att ta till sig kunskapen. ”

Practicing Versus Inventing With Contrasting Cases: The Effects of Telling First on Learning and Transfer, Daniel L. Schwartz, Catherine C. Chase, Marily A. Oppezzo, and Doris B. Chin, Stanford University

“Vi fann att elever som först undersökte ämnet på ett interaktivt bord och sedan tittat på en videoföreläsning överträffade de elever som såg en föreläsning först och sedan avslutade med en hands-on aktivitet.”

Flipping the Flipped Classroom: A Study of the Effectiveness of Video Lectures Versus Constructivist Exploration Using Tangible User Interfaces, Bertrand Schneider and Paulo Blikstein, Stanford Graduate School of Education

HUR DU AKTIVERAR ELEVER MED SENSAVIS

Genom att låta dina elever jobba direkt med ett verktyg som Sensavis utvecklas deras förmågor eftersom de kan utforska, undersöka, samarbeta, skapa och sedan lära ut sina nyfunna kunskaper till andra elever. På så sätt kan eleverna fördjupa, bredda och förstå sitt eget lärande. Genom att låta eleverna arbeta med egna interaktiva projekt kan de gå från att vara passiva konsumenter till att bli aktiva producenter av media och information. När de laddar upp projekten till OneNote eller G-Suite kommer arbetet med formativa bedömningar att bli lättare.

Lär av kollegor

”Att göra eleverna till producenter gneom att låta dem göra egna filmer med produkten var en av de viktigaste fördelarna för oss.”

Thoha Saleem, rektor, Ghiyasuddin International School, Maldiverna

“Sensavis har hjälpt mina elever att förstå biologi bättre. Men den största skillnaden inträffade när eleverna började jobba med verktyget själva. De har lärt sig att jobba i team, använda informations- och kommunikationstekniker bättre, observera, söka efter information och redigera. De har också blivit bättre på att dela information och idéer. Elevernas interaktions- och kommunikationsförmågor har förbättrats väsentligt av att de själva nu undervisar andra grupper och till yngre elever. De måste reflektera över vad de ska lära ut och hur.”

Ville Sillanpää, geografi- och biologilärare, Överijo grundskola, Uleåborg, Finland

Motala kommun har två viktiga målsättningar i arbetet med den digitala strategin, för det första ska eleverna kunna gå från att vara passiva konsumenter av it och medier till att bli aktiva producenter och konsumenter, för det andra ska de med hjälp av IKT kunna utveckla sina förmågor både inom IT och inom andra förmågor som behövs för ett livslångtlärande. ”Ett av de sätt vi kommer att arbeta med Sensavis är tysta filmer – pedagogen spelar in en tyst film som visar ett skeende och eleverna arbetar i grupp med att lägga på en röst som förklarar vad som händer. Det kommer att stötta både arbetet med formativa bedömningar och utvecklandet av många av de förmågor som krävs vid ett grupparbete.”

Kristina Stenvall, Verksamhetschef grundskola/grundsärskola på Motala kommun

“Införandet av teknik och IT i tidig ålder bör också beaktas ur ett genusperspektiv. Pojkar tar ofta för sig inom dessa områden och flickor blir betraktare. Att låta flickor komma i kontakt med tekniken tidigt kan bidra till att fler flickor i framtiden kommer att välja inriktningar inom tekniska- och naturvetenskapliga program. Jag vill även lyfta det demokratiska värdet med att föra in teknik och IT i förskolan eftersom inte alla barn som har tillgång till dator och läsplattor i hemmet.”

Birgitta Andrén, förskolechef på Upplands Väsby Kommun