Bolagsstämma 2021

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 6 maj 2021

mars 31, 2021

KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma torsdag den 6 maj 2021, kl. 14:00 via webbmöte.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 28 april 2021 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 28 april 2021 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 28 april 2021.

Anmälan om deltagande bör vara bolaget tillhanda senast torsdag 29 april kl 12.00 per brev: Sensavis AB (publ), Rotemannavägen 10, 145 57 Norsborg eller via e-post info@sensavis.com. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut:
 8. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 9. Om disposition beträffande bolagets förlust enligt fastställd balansräkning
 10. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
 12. Val av styrelse och revisorer
 13. Beslut om minskning av bolagets aktiekapital
 14. Beslut om bemyndigande om smärre justeringar
 15. Stämmans avslutande

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMA Bilaga 1

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode (punkt 8)

Inget arvode utgår till styrelsemedlemmar.
Arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 9)

Styrelsen har innevarande period bestått av Tommy Näslund (ordförande) samt Marvin Turkia och Jonas Malmsten.
Styrelsen föreslår att stämman inför kommande period väljer Tommy Näslund (ordförande) samt Jonas Malmsten och Marvin Turkia.
Styrelsen föreslår att stämman inför kommande period väljer nuvarande revisor Jonas Olsson, JO Revision, som revisor.

Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas 5 000 000 kronor utan indragning av aktier, för täckande av förväntad förlust p.g.a. planerad nedskrivning av aktiverade utvecklingsutgifter. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 7 500 000 kronor till 2 500 000 kronor.

Beslut om bemyndigande om smärre justeringar (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vidta smärre ändringar av de fattade besluten i den mån det behövs för att de ska kunna registreras hos Bolagsverket.

För giltigt beslut i punkt 10 och 11 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning och övriga fullständiga beslutsunderlag för stämman finns tillgängliga hos bolaget två veckor före bolagsstämman och kommer på begäran att skickas till aktieägare per post eller e-post.

Stockholm den 31 mars 2021

Sensavis AB (publ) Styrelsen