KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 27 maj 2019

KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma måndag den 27 maj 2019, kl. 15:00 på bolagets kontor, Isafjordsgatan 32 C, Kista.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 21 maj 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 21 maj 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 21 maj 2019.

Anmälan om deltagande bör vara bolaget tillhanda senast tisdag 21 maj kl 12.00 per brev: Sensavis AB (publ), Isafjordsgatan 32 C, 164 40 Kista eller via e-post info@sensavis.com. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut:
a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning
b. Om disposition beträffande bolagets förlust enligt fastställd balansräkning
c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
9. Val av styrelse och revisorer
10. Beslut om ändring av Bolagsordning
a. 4 Aktiekapital
b. 5 Antal aktier
11. Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital
12. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
13. Beslut om emission
14. Beslut om bemyndigande om smärre justeringar 15. Stämmans avslutande

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMA Bilaga 1

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode (punkt 8)

Inget arvode utgår till styrelsemedlemmar.

Arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 9)

Styrelsen har innevarande period bestått av Jeremias Andersson (ordförande) samt Peter Hamberg, Torgny Gunnarsson och Nima Marefat. Suppleant har varit Jonas Malmsten.

Styrelsen föreslår att stämman inför kommande period väljer Jeremias Andersson (ordförande) samt Peter Hamberg och Jonas Malmsten.

Styrelsen föreslår att stämman inför kommande period väljer nuvarande revisor Jonas Olsson, JO Revision, som revisor.

Beslut om ändring av Bolagsordning (punkt 10)

a. 4 Aktiekapital

Styrelsen föreslår att Aktiekapitalet utgör lägst 7 500 000 kronor och högst 30 000 000 kronor.

b. 5 Antal aktier

Styrelsen föreslår att antalet aktier ska vara lägst 50 000 000 stycken och högst 200 000 000 stycken.

Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas 10 337 720,1098 kronor utan indragning av aktier, för täckande av förlust. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 17 837 720,1098 kronor till 7 500 000 kronor.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen (punkt 12)

Styrelsen förslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om en eller flera nyemissioner av aktier, allt sammanlagt innebärande en ökning av bolagets aktier med högst 60 miljoner aktier. Sådan emission skall kunna ske i syfte att genomföra eller finansiera förvärv av hela eller delar av andra företag eller verksamheter, eller för att bredda ägandet i bolaget. Styrelsen föreslås äga besluta om sådan emission, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt för aktieägare att delta i emissionen.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får endast ske om det kan antas främja ovan nämnda syften.

Styrelsen föreslås även få besluta om emission med föreskrift om att en aktie skall betalas med apportegendom, konvertibler, teckningsoptioner eller att en aktie skall tecknas med kvittningsrätt. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt, med eventuellt avdrag som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Beslut om emission (punkt 13)

Styrelsen föreslår stämman att genomföra en emission, som kommer att rikta sig till samtliga aktieägare i Sensavis, omfattande totalt 15 miljoner nya aktier vilket innebär att det totala antalet aktier i Sensavis AB efter fullt genomförd emission blir 69 128 174 st. Styrelsen föreslår att kursen sätts till 0,15 kr / aktie i emissionen vilket kommer att kunna ge ett kapitaltillskott på 2 250 000 kr.

Beslut om bemyndigande om smärre justeringar (punkt 14) Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vidta smärre ändringar av de fattade besluten i den mån det behövs för att de ska kunna registreras hos Bolagsverket.

För giltigt beslut i punkt 10,11, 12 och 13 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Fullständigt beslutsunderlag finns tillgängligt hos bolaget två veckor före bolagsstämman och kommer på begäran att skickas till aktieägare per post eller e-post.

Stockholm den 25 april 2019

Sensavis AB (publ) Styrelsen