Bolagsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SENSAVIS AB (PUBL) – 28 april 2020

mars 27, 2020

KALLELSE OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

Aktieägarna i Sensavis AB (publ), org. nr. 556796-1205, kallas till årsstämma tisdag den 28 april 2020, kl. 14:00 på bolagets kontor, Vendevägen 89, Danderyd.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels senast den 22 april 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, senast den 22 april 2020 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 22 april 2020.

Anmälan om deltagande bör vara bolaget tillhanda senast tisdag 22 april kl 12.00 per brev: Sensavis AB (publ), Vendevägen 89, 182 53 Danderyd eller via e-post info@sensavis.com. Vid anmälan ska anges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav.

En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt genom ett ombud med skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. En aktieägare eller ett ombud får ha med sig högst två biträden vid stämman.

 

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande för stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut:

a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning

b. Om disposition beträffande bolagets förlust enligt fastställd balansräkning

c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode

9. Val av styrelse och revisorer

10. Beslut om ändring av bolagsordning §4 Aktiekapital

11. Beslut om minskning av bolagets aktiekapital

12. Beslut om bemyndigande om smärre justeringar

13. Stämmans avslutande

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ ÅRSSTÄMMA Bilaga 1

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode (punkt 8)

Inget arvode utgår till styrelsemedlemmar.
Arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisorer (punkt 9)

Styrelsen har innevarande period bestått av Jeremias Andersson (ordförande) samt Peter Hamberg och Jonas Malmsten.
Styrelsen föreslår att stämman inför kommande period väljer Tommy Näslund (ordförande) samt Jonas Malmsten och Marvin Turkia.
Styrelsen föreslår att stämman inför kommande period väljer nuvarande revisor Jonas Olsson, JO Revision, som revisor.

Beslut om ändring av bolagsordning med avseende på §4 Aktiekapital (punkt 10)

Styrelsen föreslår att Aktiekapitalet utgör lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

Beslut om minskning av Bolagets aktiekapital (punkt 11)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital minskas 2 078 400,06 kronor utan indragning av aktier, för täckande av förlust. Aktiekapitalet kommer genom minskningen att minskas från 9 578 400,06 kronor till 7 500 000 kronor.

Beslut om bemyndigande om smärre justeringar (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vidta smärre ändringar av de fattade besluten i den mån det behövs för att de ska kunna registreras hos Bolagsverket.

För giltigt beslut i punkt 10, 11 och 12 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Årsredovisning och övriga fullständiga beslutsunderlag för stämman finns tillgängliga hos bolaget två veckor före bolagsstämman och kommer på begäran att skickas till aktieägare per post eller e-post.

Stockholm den 27 mars 2020

Sensavis AB (publ) Styrelsen